2019-02-10

لیست قیمت سری کشویی

سفید بدون لاستیک: 498000 ریال

تک رو لمینت بدون لاستیک: 638000 ریال

دو رو لمینت بدون لاستیک: 731000 ریال

سفید بدون لاستیک: 421000 ریال

تک رو لمینت بدون لاستیک: 533000 ریال

دو رو لمینت بدون لاستیک: 597000 ریال

سفید بدون لاستیک: 359000 ریال

تک رو لمینت با لاستیک: 456000 ریال

دو رو لمینت با لاستیک: 508000 ریال

سفید بدون لاستیک: 527000 ریال

تک رو لمینت بدون لاستیک: 663000 ریال

دو رو لمینت با لاستیک: 751000 ریال

سفید بدون لاستیک: 89000 ریال

دو رو لمینت بدون لاستیک: 126000 ریال

سفید بدون لاستیک: 125000 ریال

دو رو لمینت بدون لاستیک: 175000 ریال