ماهنامه داخلی پیام هافمن منتشر شد .

ماهنامه هفتم داخلی پیام هافمن با عنوان یک جهان، یک چشم انداز، یک سیستم در دی ماه منتشر شد .

لینک دانلود ماهنامه هفتم